Сайът ZEMYA.BG е електронен национален кооперативен вестник, който представя пред читателите основните теми на българската политика, икономика и кооперативния бизнес модел, проблемите на социалната държава и националната сигурност, геополитическите процеси и промени в архитектурата на света. За екипа на ZEMYA.BG е от особена важност патриотично-историческата проблематика и алтернативната гледна точка към процесите в съвременния свят.

ZEMYA.BG работи с кръг от компетентни автори, чиито анализи, коментари и публицистични текстове имат важна роля в обществения дебат и плурализма на медийната среда.

ZEMYA.BG е наследник на 70 – годишна традиция, опит и дух на българския кооперативен печат – вестниците „За кооперативно земеделие“ (1951 г.), „Кооперативно село“ (1958 г.) и ЗЕМЯ (1991 г.)

Издател: проф.: д-р Светлана Шаренкова – ssharenkova@abv.bg

Редакционен съвет: Проф. д.ик.н. Димитър Иванов, Ваня Боюклиева, д-р Теофан Германов

Главен редактор: д-р Теофан Германов – teofan_germanov@abv.bg

Заместник-главен редактор: Георги Георгиев – gerivanov@abv.bg

Отговорен секретар: Венцислав Зафиров – ventsizafirov@abv.bg

Редактор-стилист: Добромира Манева

Автори: Петър Герасимов, Димитрина Гергова, Любомир Михайлов, Влади Владков, Светлана Гюрова и др.