ИК “Земя” ООД, София 1000 ул. Г.С. Раковски 99

Издател: проф.: д-р Светлана Шаренкова – ssharenkova@abv.bg

Редакционен съвет: Проф. д.ик.н. Димитър Иванов, Ваня Боюклиева, д-р Теофан Германов

Главен редактор: д-р Теофан Германов – teofan_germanov@abv.bg

Заместник-главен редактор: Георги Георгиев – gerivanov@abv.bg

Отговорен секретар: Венцислав Зафиров – ventsizafirov@abv.bg

Редактор-стилист: Добромира Манева

Автори: Петър Герасимов, Димитрина Гергова, Любомир Михайлов, Влади Владков, Светлана Гюрова и др.