Вестник ЗЕМЯ
Н1

Про­миш­ле­на зо­на ще за­си­ли сът­руд­ни­чес­т­во­то меж­ду Кай­ро и

Рус­ка­та про­миш­ле­на зо­на (РПЗ) в ра­йо­на на Су­ец­кия ка­нал в Еги­пет ще за­си­ли сът­руд­ни­чес­т­во­то и пар­т­ньор­с­т­ва­та в ин­дус­т­ри­ал­ния сек­тор меж­ду