Вестник ЗЕМЯ

Eманюел Тод: Паразитният Запад затъва в нихилизма и

– Руската инвазия даде на Украйна екзистенциална перспектива. Руската инвазия парадоксално осмисли живота на Украйна, антируската неприязън беше мобилизирана и Украйна

Крим­с­ки­те нем­ци ис­кат де­нон­си­ра­не на до­го­во­ра с Гер­ма­ния

Ръ­ко­во­ди­те­лят на нем­с­ка­та на­ци­о­нал­но-кул­тур­на ав­то­но­мия в Крим Юрий Хем­пел при­зо­ва да бъ­де де­нон­си­ран до­го­во­рът “За окон­ча­тел­но­то уре­гу­ли­ра­не по от­но­ше­ние на

Сър­бия про­дъл­жа­ва да от­каз­ва сан­к­ции сре­щу Ру­сия

Пре­зи­ден­тът на Сър­бия Алек­сан­дър Ву­чич ще от­с­то­я­ва не­за­ви­си­ма­та по­ли­ти­ка за от­каз от ан­ти­рус­ки сан­к­ции, въп­ре­ки ко­ло­сал­ния на­тиск от За­па­да. То­ва