Вестник ЗЕМЯ

Крим­с­ки­те нем­ци ис­кат де­нон­си­ра­не на до­го­во­ра с Гер­ма­ния

Ръ­ко­во­ди­те­лят на нем­с­ка­та на­ци­о­нал­но-кул­тур­на ав­то­но­мия в Крим Юрий Хем­пел при­зо­ва да бъ­де де­нон­си­ран до­го­во­рът “За окон­ча­тел­но­то уре­гу­ли­ра­не по от­но­ше­ние на