Вестник ЗЕМЯ

“Рос­кос­мос” ще из­веж­да в ор­би­та спът­ни­ци от се­ри­я­та

През 2025 го­ди­на рус­ка­та дър­жав­на кор­по­ра­ция “Рос­кос­мос” пла­ни­ра да из­ве­де в ор­би­та спът­ни­ци от се­ри­я­та “Ре­сурс-ПМ”, ко­и­то са мо­дер­ни­зи­ра­на вер­сия