Вестник ЗЕМЯ

Ко­са­чов: Пар­ла­мен­тар­на­та асам­б­лея на ОС­СЕ е оку­пи­ра­на от

Не пре­диз­вик­ва съм­не­ние да­де­на­та от Дър­жав­на­та ду­ма от­ри­ца­тел­на оцен­ка на дей­ност­та на Пар­ла­мен­тар­на­та асам­б­лея на Ор­га­ни­за­ци­я­та за си­гур­ност и сът­руд­ни­чес­т­во

За­во­дът Hyundai ве­че се на­ри­ча “Ав­то­мо­бильный за­вод АГР”

Пе­тер­бур­г­с­ко­то пред­п­ри­я­тие на юж­но­ко­рей­с­кия ав­то­мо­би­лен кон­церн Hyundai сме­ни соб­с­т­ве­ни­ка си и име­то, съ­об­щи ТАСС. Сдел­ка­та по по­лу­ча­ва­не на 100% от

Ана­то­лий Ан­то­нов: За­па­дът иг­но­ри­ра меж­ду­на­род­но­то пра­во

За­пад­ни­те стра­ни са го­то­ви да иг­но­ри­рат меж­ду­на­род­но­то пра­во, за да на­ка­жат не­дос­та­тъч­но ло­ял­ни­те си пар­т­ньо­ри, за­я­ви рус­ки­ят пос­ла­ник във Ва­шин­г­тон